top of page

BROKYRKAN

4T - VÅRA FYRA NYCKELBEGREPP

4 T - VÅRA FYRA NYCKELBEGREPP

Vi som församling önskar att följande värderingar fick känneteckna och påverka våra liv, både enskilt och tillsammans, för att kunna växa i gemenskap med Jesus och föra andra människor in i den.

 

De grekiska orden, inom parantes, var kännetecknande för den första församlingen och har väglett kyrkan genom alla tider. Vi tror att dessa värderingar ger en stadig grund för ett liv i Jesu efterföljd och vi vill därför bygga vår församling omkring dessa. Våra fyra “T” på svenska, är ett försök att göra grekiskan begriplig och möjlig att minnas.

 

 

TILLBEDJAN (Leitourgia):

 

ÖVERLÅTELSE: Vi vill leva överlåtna och hängivna till Gud Fader, Jesus, den helige Anden och Guds ord. ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.” Matt 22:37,”Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.” Kol 3:23

 

TILLVÄXT: Vårt mål är att hela tiden växa i vår relation med Jesus och låta våra liv präglas mer och mer av honom. ”Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.” Fil 2:12, “Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.” Rom 12:2

 

ÄKTHET: Vi vill leva äkta och ärliga liv inför Gud och människor utan hyckleri eller präktighet.”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh 1:8-9 ?

 

FÖRVALTARSKAP: Som kristna vill vi handskas ansvarsfullt med det som blivit oss anförtrott: våra gåvor, vår tid, våra finansiella tillgångar, våra relationer och vår jord. Eftersom Gud gav sitt bästa till oss genom Jesus vill vi i allt ära Honom genom att göra vårt bästa i varje situation. ”DU satte honom (människan) till herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter.” Ps 8:7, ”Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta.” 2 Kor 5:9

 

 

TILLSAMMANS: (Koinonia):

 

KOM SOM DU ÄR: Alla är välkomna med i gemenskapen oberoende av ålder, kön, tro, livsstil, nationalitet eller bakgrund. “Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Gal 3:28,

 

ÄKTHET: Vi vill leva äkta och ärliga liv inför varandra utan hyckleri eller präktighet. Vi vill med den Helige Andes hjälp, sträva efter att vara Guds avbild i våra relationer. Vi vill leva överlåtet till varandra.”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” 1 Joh 1:7,”Var så till sinnes som Kristus Jesus var.” Fil 2:1-5

 

EGENANSVAR: Vi vill behandla alla människor med förståelse och respekt. Därför tar vi avstånd från manipulation och alla andra sätt som kränker människors integritet. Varje människa har ansvar för sitt eget liv. Församlingen har inte ansvar för medlemmarnas liv, men vill stödja dem i sin vandring som människa och som kristen. Detta sker bäst genom den lilla gruppen som alla erbjuds att vara delaktiga i. ”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.” Rom 12:15, ”Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.” Hebr 10:24

 

TEAM: Jesus sände aldrig ut någon ensam. Därför vill vi arbeta i team. Vi tror att vi är skapade till gemenskap och att vi är utrustade med kompletterande gåvor. ”Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.” Mark 6:7 ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.” Ef 4:11

 

 

TALA OM (Martyria):

 

NÅ UT: Alla människor är evighetsvarelser. Därför vill vi göra allt för att vinna så många som möjligt för Jesus Kristus genom att vi gemensamt och som enskilda kristna berätta om honom och vad relationen med honom betyder för oss. ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.” 1 Joh 1:3,

 

TA FÖRSTA STEGET: Vi vill hellre gå ut till människor än att lita på att de ska hitta till oss. ”Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.” 2 Kor 5:20

 

RELEVANS: Vi vill att det alltid ska finnas ett syfte med det vi gör och att vi hela tiden vågar ompröva och förändra då det behövs. Vi vill sträva efter att vara begripliga och vill kommunicera på ett kulturellt relevanta sätt. Detta med målet att nå nya människor med evangeliet genom det vi är och gör. För detta ändamål behöver vi hela tiden finna fungerande strukturer.”Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt.För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några.” 1 Kor 9:19-22,

 

MISSION: Vår församlings uppdrag att vittna inkluderar att främja förkunnelsen och vittnesbördet om Jesus i hela världen. ”Han sade till dem: “Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” Mark 16:15

 

 

TJÄNST (Diakonia):

 

GÅVOR: Varje individ är utrustad med gåvor, både naturliga och andliga. Dessa vill Gud använda. Församlingens mål är att hjälpa alla, oberoende av ålder, att upptäcka och använda sina gåvor.”Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.” 1 Kor 12:11 ”Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått.” Rom 12:6a

 

TJÄNA ANDRA: Vi vill ha en miljö där vi inte bara är konsumenter utan även producenter. Målet är att alla medlemmar står i någon utgivande situation där de tjänar andra människor. ”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.” Gal 6:9”Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.” Hebr 13:16

 

HELA LIVET: Vi vill visa omsorg om människor både innanför och utanför församlingen. Vi vill bry oss om både människors andliga situation liksom människors hela livssituation – att stödja människor och deras andliga vandring. ”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.” Jes 58:6-7

 

VÄRLDENS HOPP: Den kristna församlingen är världens hopp – när den fungerar som den ska. Vi vill visa på det i praktiken. ”På denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Matt 16:18-19 

bottom of page